Privacy statement

Algemeen

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland heeft de bescherming van uw privacy en verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. We hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens – ook intern – als vertrouwelijk behandelen.
 2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze verwerkers dat ook doen.
 3. Wij werken conform de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Websitestatistieken
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Hierbij houden wij rekening met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo:

 • hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en onze internetpartner;
 • anonimiseren wij door het laatste octet van IP-adres van onze bezoekers te maskeren;
 • delen wij geen gegevens met Google;
 • gebruiken wij geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland verwerkt persoonsgegevens voor in ieder geval de volgende doeleinden:

 • communicatie met donateurs, betrokkenen en andere vrienden;
 • samenwerking met netwerkpartners in de gezondheidszorg.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:     

 • naam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • woonplaats

Verwerkers, derden en convenanten

Het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen brengt risico’s voor de privacy met zich mee. Dit doen wij dus nooit zomaar. Revalidatie Friesland is verantwoordelijk voor wat er met de persoonsgegevens gebeurt.

 • Verwerkers Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland maakt gebruik van enkele verwerkers; dat zijn partijen aan wie wij onze gegevensverwerking hebben uitbesteedt. Met al onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om de privacybescherming te waarborgen.
 • Derden
  Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland verstrekt uw gegevens nooit aan externe partijen.

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, de volgende rechten:

 • Recht op informatie
  U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij u zelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt.
 • Recht op correctie
  U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • u trekt uw toestemming in (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
 • Recht van beperking
  U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen) indien een van de volgende punten van toepassing is:
  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Revalidatie Friesland zwaarder wegen dan die van u.

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer het statement is gewijzigd, communiceren we dit via onze website.